Thursday, March 3, 2011

written by a friend

she never paints her face

no mascara or false lashes
to conceal the message
written on her eyes.

she never paints her face
because she doesn't have to

no stick or gloss
drawing false smiles
on lips that never lie.

she never paints her face
because she doesn't have to
hide behind sophistication

no blush-on or rouge
on cheeks that easily glow
at the slightest gentleness.

she never paints her face
because she doesn't have to
hide behind sophistication
to show her best qualities.

a pureheart, plain and simple.

Saturday, June 6, 2009

Ka Rene


Naaamoy ko pa ang asim ng suka
sa singkamos na inulam mo
nuong gabi ng Mayo 19, 2009.

Natatandaan ko pa ang ngiti mo
nuong ininterbyu ka ukol sa CARPER
at nakita ka ng mga kasama
sa telebisyon.

Naririnig ko pa ang tawa mo
nuong nagpupulong para sa
susunod na mga hakbang
alay sa mga magsasakang
walang lupa.

Nararamdaman ko pa ang pakikipaglaban mo
sa bawat segundo ng aking buhay,
sa bawat pagpatak ng aking luha,
sa bawat tanong sa iyong pagpanaw.

Hanggang sa ating muling pagkikita

kaibigan
kapatid
guro
lider
magsasaka
ama

Paalam kasama.